وبلاگ شخصی محمد فرخنده اقبال

خلاصه ای از فعالیت ها و سوابق مهندس محمد فرخنده اقبال

محمد فرخنده اقبال 

فرزند: قاسم علي

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس زراعت

25سال سابقه خدمت

الف:فعاليت هاي شغلي:

رديف ازتاريخ تاتاريخ شهرستان پست سازماني مسئوليت
1 1/4/66 31/6/66 اسفراين دانشجو طرح استعداديابي كشت ذرت
2 1/7/66 29/11/66 اسفراين قراردادموقت طرح علوفه،ديم،مرتع
3 1/11/66 30/11/68 مشهد دانشجوي تعهدخدمتي --
4 1/11/68 3/4/70 اسفراين كارشناس طرح علوفه،ديم،مرتع
5 4/4/70 27/6/78 اسفراين كارشناس مرتع مرتع،مميزي اراضي،جنگلكاري،طرح وبرنامه،ترويج،واگذاري اراضي ،جانشين اداره 
6 28/6/78 26/3/81 تايباد رئيس اداره --
7 27/3/81 17/4/82 مشهد معاون اداره مراتع مسئول مميزي مرتع استان
8 18/4/82 5/10/84 چناران رئيس اداره --
9 6/10/84 31/3/85 چناران رئيس اداره كارشناس ارشد ترويج
10 1/4/85 29/12/85 بجنورد رئيس اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي حراسان شمالي
11 1/1/86 14/4/86 بجنورد كارشناس مسئول مميزي اراضي مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي حراسان شمالي
12 15/4/86 15/8/1388 بجنورد كارشناس مسئول بهره برداري كارشناس مسئول بهره برداري
13 2/9/1386 ادامه دارد بجنورد نماينده استانداردركميسيون ماده 2طرح هاي كشاورزي
14 21/8/88 30/11/89 اسفراين كارشناس جنگل ومرتع واحدمرتع
15 1/12/89 ادامه دارد اسفراين معاون اداره معاون،واحدمرتع


ب:فعاليت هاي آموزشي:
1-مربي حدود 66 دوره آموزشي ترويج جهادسازندگي ،ادارات منابع طبيعي (مرتع،ديم،زراعت،ماشين آلات،گياهان داروئي،توسعه روستايي،جنگل،بيابان و...)2-مدرس درس زراعت هنرستان كشاورزي امام رضا-اسفراين3- مدرس درس گياه شناسي دانشگاه پيام نور چناران4-مدرس درس كشاورزي پايدار دانشگاه پيام نور چناران5- مدرس درس كارآموزي وكارورزي دانشگاه آزاداسلامي مركزگلبهار


ج-فعاليت هاي فوق برنامه:
1-تهيه 115 جلد طرح مرتعداري، جنگل كاري،اسكان عشاير،پروژه سوخت،علوفه كاري وتوسعه زراعت2-آموزش ضمن خدمت به مدت 920ساعت3-تهيه 5مقاله علمي باعناوين توسعه پايدارمنابع طبيعي،سيماي منابع طبيعي،وضعيت طرح هاي مرتعداري ،عوامل مؤثر برفقيرشدن مراتع،مقدمه اي برتوسعه پايداركشاورزي وچاپ درمجلات محلي4-پايان نامه دوره كارشناسي ارشد باعنوان اثركاشت وتراكم برپنبه ورامين ،163صفحه،161منبع،76نمودار،34جدول


د-فعاليت هاي اجتماعي:
1-نائب رئيس تعاوني مسكن به مدت 6سال2- نائب رئيس تعاوني مصرف به مدت 8سال3-عضوشوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان به مدت 3سال4-عضويت دربسيج نيروي مقاومت5- عضويت درستادحفاظت اجتماعي شهرستان چناران واسفراين6- كانديداي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و دوره اول وسوم شوراهاي اسلامي اسفراين7 -سابقه حضور درجبهه8 - عضويت دركارگروه هاي تخصصي ،اجتماعي،كميسيون ها،كانون ها،سازمان هاي تخصصي،اسنادچشم انداز 20ساله شهرستان ها ،هيأت هاي مذهبي محلي وشهري،انجمن حمايت اززندانيان 9-رئيس هيأت امناء مسجدصاحب الزمان شهرك(درحال ساخت)10- عضوستادامربه معروف ونهي ازمنكر 11-كارشناس رسمي دادگستري12-عضوهيأت مديره كانون كارشناسان دادگستري خراسان شمالي

ه-تشويق نامه: 
1- معاونت حفاظت واموراراضي سازمان جنگل هاومراتع كشور2- مديركل دفترفني مراتع سازمان جنگل هاومراتع وآبخيزداري كشور3-مديركل منابع طبيعي استان خراسان قبل ازتقسيم 4-استاندارخراسان5-فرماندار تايباد 6- رئيس دادگستري تايباد7- فرماندار چناران 8- رئيس دادگستري چناران 9- دادستان چناران 10- رئيس دانشگاه پيام نور چناران 11- شهردار چناران 12- فرمانداراسفراين 13-فرمانده سپاه اسفراين14- دادستان اسفراين 15- معاون فني اداره كل منابع طبيعي درسال 1388و1389 16- استاندارخراسان شمالي دردوسال 1388و13879 17-رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري اسفراين 18-مديركل منابع طبيعي خراسان شمالي


و- فعاليت هاي شاخص به صورت نمونه:
1- تهيه 52 جلد طرح مرتعداري درسال هاي 79-80 درشهرستان ودرمجموع حدود110جلدو30% استان خراسان قبل ازتقسيم اززمان تأسيس تاسال 1381 2- صدور11000پروانه مرتعداري طي نه ماه دريك سال وبرابر با15 سال قبل3- اجراي مقررات ماده 2 درسال 73-74 به ميزان 100هزارهكتار درشهرستان وبرابر10سال قبل4-اخذ 156فقره رأي كميسيون ماده واحده طي2سال و20برابرباسال هاي قبل5-اخذ اسنادمالكيت منابع ملي درسطح 120000هكتاردرمدت 2سال و4برابر كل سال هاي قبل و اخذ اسنادمالكيت منابع ملي دردوشهرستان ديگر به همين منوال 6-اجراي مقررات مميزي مرتع درسال1378-79درسطح 80سامانه به مساحت 230000هكتاروبرابربا8سال قبل 7-احداث آبشخواردامي حدود800متر طولي وبرابربا40سال قبل 8- احداث پارك جنگلي شهرك باخرزدرمساحت 34 هكتاربابودجه 5هكتاري 9- نظارت براجراي حداقل 20طرح مرتعداري 10-مطالعه وشناسائي 600گونه گياهي داروئي خراسان شمالي وتهيه خلاصه اطلاعات گونه هاي فوق 11-نظارت برطرح هاي بهره برداري از محصولات فرعي استان 12- تهيه حداقل 20 جلد طرح توجيهي دربخش هاي مختلف اقتصادي شامل گلخانه، كوره، كتابخانه، تأسيسات برق،محصولات پلاستيكي و... 13- اجراي پروژه مميزي مرتع اسفراين 350 درصد درسال1388 14- شناسائي 72منطقه قابل بهره برداري ازمحصولات مرتعي وجنگلي دراستان 15-عضوهيأت نظارت وارزشيابي اداره كل نابع طبيعي خراسان شمالي

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط   |